นางสุพัคสรา ภิรัฐพงศ์ธนากรผู้อำนวยการสถานศึกษ
นางสาวสุรัญญา ก้องวัฒนโกศลรองผู้อำนวยการสถานศึกษ
นางสาวยุพดี เป้ามั่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


โรงเรียนพหลโยธินได้ดำเนินการติดป้ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปลอดกัญชา/กัญชง


โรงเรียนพหลโยธินได้ดำเนินการติดป้ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปลอดกัญชา/กัญชง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลร้ายของยาเสพติด
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง.

นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

เยี่ยมชมห้องเรียนอนุรักษ์ไม้สักไทย

นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

เยี่ยมชมห้องเรียนอนุรักษ์ไม้สักไทย

นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

ตรวจเยี่ยมชมห้องเรียนสายชั้นอนุบาล


นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

ตรวจเยี่ยมชมห้องเรียนสายชั้นอนุบาล


นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

ตรวจเยี่ยมชมห้องเรียนสายป.3


นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

ตรวจเยี่ยมชมห้องเรียนสายชั้นป.4


นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

ตรวจเยี่ยมชมห้องเรียนสายชั้นป.5และป.6


นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

ตรวจเยี่ยมชมห้องเรียนสายชั้นป.1และป.2


นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

ตรวจเยี่ยมชมห้องเรียนสายชั้นอนุบาล


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

ตรวจเยี่ยมบริเวณโรงเรียนและชมศาลาเรือนไทย


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ท่านผอ.สุพัคสรา ภิรัฐพงศ์ธรากร

วันที่ 9 / 9/ 2021 มอบโทรศัพท์ ให้แด่นักเรียนที่ขาดเครื่องมือสื่อสารในการเรียนออนไลน์ จำนวน 5 เครื่อง


ผอ.สุพัคสรา ภิรัฐพงศ์ธรากร

มอบโทรศัพท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ผอ.สุพัคสรา ภิรัฐพงศ์ธนากร คุณครูมนัสนันท์ พอมพ์แก้ว คุณครูรัตนา เรียงเรียบ คุณครูโฉมฉาย เดชขุนทด ( มอบโทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง ให้นักเรียน)


ผู้ปกครองและนักเรียนรับมอบ โทรศัพท์เรียนออนไลน์


ผอ.สุพัคสรา ภิรัฐพงศ์ธนากร จัดมอบอุปกรณ์ การสอน

ให้คุณครู ในการสอนออนไลน์ ( ไมค์ไร้สายสำหรับสอน)


คุณครูอัจฉรา รับ จัดมอบอุปกรณ์ การสอน

การสอนออนไลน์ ( ปากกาเมาส์สำหรับสอน)


อุปกรณ์เสริมเตรียมพร้อม สอนออนไลน์


รับมอบอุปกรณ์สอนออนไลน์


คุณครูรับมอบอุปกรณ์สอนออนไลน์


คุณครูพรรณวดีสอนออนไลน์ภาษาไทย


เผยแพร่ผลงานonline.fliphtml5.com/dmqlb/lazn/ ทางวิชาการ วิจัย